Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„EНЕРГБГ“ ДЗЗД (“ЕНЕРГБГ”) защитава поверителността на личните данни, които обработва с най-висока степен на грижа в съответствие с най-високите национални, ЕС и международни стандарти.

При Вашето общуване с нас, Вие може да споделите лична информация, която да ни помогне да ви идентифицираме (напр. име, имейл, адрес, телефонен номер). Това се нарича „лични данни“.

Настоящата политика поставя основните принципи на защита на личните данни, както и новия GDPR Standard, който налага дори по-високо ниво на защита от страна на “ЕНЕРГБГ”.

Тази Политика може да претърпи всякакъв вид промени, които “ЕНЕРГБГ” би предприела.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

“ЕНЕРГБГ” действа като администратор на лични данни, които обработва в рамките на настоящата Политика за лични данни.

В случай на въпроси относно настоящата Политика, моля свържете се с “ЕНЕРГБГ” по имейл на bulgaria@energbg.com или чрез писмена кореспонденция на адрес: “ЕНЕРГБГ” ДЗЗД, Служител по сигурността на данните,  1750 София,жк Полигона, бл.7, ет.1, ап.1, България.

"ЕНЕРГБГ" има отговорността да защитава неприкосновеността на личните данни на всеки посетител на този уеб сайт. Тази политика за личните данни се основава на начина, по който използваме личната ви информация.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

“ЕНЕРГБГ” би могла да обработва някои от следните типове лични данни:

  • кандидатите за работа и персонала на “ЕНЕРГБГ” във връзка с тяхната (потенциална) роля в “ЕНЕРГБГ”, включително данни за връзка, автобиография, професионално развитие, служебно досие, придобивки, обезщетения и др.;
  • членовете на семействата и зависимите лица на служителите от “ЕНЕРГБГ” във връзка с придобивки и услуги на служителите;
  • онлайн регистрирани потребители на платформите на “ЕНЕРГБГ”;
 • клиентите/членовете на обществеността, някои от които стават преки клиенти във връзка с продуктите и услугите, които им предоставяме или за които ни питат;
 • търговските партньори и персонала на доставчиците и други представители на “ЕНЕРГБГ”за управлението на търговските отношения;
 • личните данни на жалбоподателите, на лица, които са влезли в писмена кореспонденция с “ЕНЕРГБГ” или са предоставили документи, съдържащи техните и/или чужди лични данни, и на други лица, които са се свързали с “ЕНЕРГБГ” в качеството ѝ на администратор на данни;
 • изображения, заснети с камери за видеонаблюдение, докато субектът на данни се намира в помещенията на “ЕНЕРГБГ”;
 • друга информация, събрана на хартиен носител или в електронен вид за посетители в помещенията на “ЕНЕРГБГ”;
 • информация за личните данни на представители на клиенти или потребители.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ПРИ ВАШЕТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА “ЕНЕРГБГ”

Използваме бисквитки и други проследяващи технологии, които събират определени видове информация, когато посещавате нашите интернет страници. Моля, обърнете се към нашата политика за бисквитки за информация относно тези технологии и Вашите права в тази връзка.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Съществуват най-различни правни основания, които ни позволяват да обработваме вашите лични данни, законосъобразно и в синхрон с изискванията на регламента за защита на личните данни. Това може да се случи по следните начини:

 • Легитимен интерес

“ЕНЕРГБГ” може да обработва Вашите данни, когато това е необходимо за изпълняването на легитимните интереси на компанията или за тези на трето лице, освен в случаи, в които фундаменталните човешки права и свободи надделяват над гореспоменатите интереси и това изисква защита на личните данни.

 • Съгласие

При определени обстоятелства, ще се наложи да се сдобием с изричното ви съгласие преди да предприемем дейност, която включва обработване на вашите лични данни. Това означава че: -Трябва да ни дадете съгласието си свободно изразено, без наша намеса; -Трябва да знаете с какво се съгласявате, затова ще се уверим че сме Ви предоставили достатъчно информация; -От вас трябва да се изиска да се съгласявате само с една обработка на данни в конкретен времеви период – поради тази причина избягваме да „натрупваме“ голям брой съгласия, за да се избегне случаи, в които не сте напълно сигурни с какво се съгласявате; -Трябва да предоставите ясно и конкретно съгласие, когато ни давате своето съгласие – за тази цел вероятно ще се използва отметка за отбелязване на вашето съгласие по ясен и недвусмислен начин.

 • Изпълнение на нашия договор

В някои случай, ще се налага да обработваме вашите лични данни, за да можем да изпълним дадени задължения, упоменати в договора ни или за да предприемем необходимите стъпки, за бъдещо подписване на договор.

 • Съответствие с правните изисквания

Обработването на личните ви данни също би могло да бъде необходимо, за да може “ЕНЕРГБГ” да се съобрази със и да изпълни определени правни задължения, като пример за това би могло да бъде искане от данъчен орган или очаквани съдебни спорове. Не смятаме че някои от гореспоменатите дейности биха допринесли за повод за съмнение от Ваша страна. Въпреки това, вие имате правото да не се съгласите с обработване на Вашите лични данни в конкретни ситуации.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ

“ЕНЕРГБГ” обработва лични данни при пълно спазване на следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

 • Ограничение на целите

Личните данни се обработват за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

 • Свеждане на данните до минимум

Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

 • Точност

Личните данни са точни и при необходимост трябва да бъдат поддържани в актуален вид.

 • Ограничение на съхранението

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

Цялостност и Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните поверителност данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 • Отчетност

“ЕНЕРГБГ”, като администратор на данни носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на приложимия Закон за защита на данните.

РЕГИСТРИ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

“ЕНЕРГБГ” поддържа наличието на възможност за общ преглед на всички дейности по обработване в рамките на дружеството (напр. какви категории данни се обработват, от кого (кои отдели или стопански единици) и за кои основни цели на обработването („Регистри за обработването“)

Регистрите за обработването посочват изрично законното основание и цел(и) на обработката.

СВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ДО МИНИМУМ

“ЕНЕРГБГ” обработва лични данни само и доколкото те са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото за постигане на целите, свързани с търговската дейност.

Всички допълнителни лични данни, които достигат до “ЕНЕРГБГ” (умишлено или случайно) от друг източник, различен от субект на данни, трябва да се считат за инцидент във връзка със защитата на личните данни и да бъдат доведени до знанието на служителите по защита на личните данни.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

“ЕНЕРГБГ” обработва лични данни за целите, за които първоначално са били събрани (първоначална цел). Личните данни могат да бъдат обработвани за цели, различни от първоначалната цел (вторична цел), само ако вторичната цел е съвместима и тясно свързана с първоначалната цел, както тя се разбира от съответния субект на данни.

Всяка промяна в първоначалната цел на обработването ще бъде оценявана внимателно и ще бъде консултирана с отговорния служител по сигурността на личните данни, преди да се извърши по-нататъшно обработване.

ТОЧНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички лични данни, обработвани от “ЕНЕРГБГ” трябва да бъдат съхранявани точни, пълни и в актуален вид, както е необходимо за целите на обработването. Персоналът на “ЕНЕРГБГ” трябва да се увери, че

личните данни, получени пряко от субектите на данни или по косвен начин, са проверени със съответната документация.

“ЕНЕРГБГ” трябва да използва подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, включително и когато трети страни се занимават с обработването на лични данни от името на “ЕНЕРГБГ”.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА СЪХРАНЕНИЕТО

“ЕНЕРГБГ” запазва личните данни на хартиен носител или в електронен вид (или и двете) само за конкретен срок („Срок на запазване“), който във всеки случай няма да надвишава:

 • времето, необходимо за постигане на целта на обработването, или
 • срока, необходим за спазване на изискванията за запазване по приложимото вътрешно законодателство, или
 • това, което е препоръчително във връзка с приложимия статут на ограничения.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на търговската си дейност “ЕНЕРГБГ” може да предава данни на свързани лица или на трети страни само след като гарантира, че защитата и сигурността на данните са обезпечени по подходящ начин.

При предаване на лични данни на трета страна извън ЕС/ЕИП “ЕНЕРГБГ”  гарантира, че са налице задължителни правила в споразумение или друг писмен документ, които изискват от третата страна да предостави подходящи гаранции за защитата на личните данни.

НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички нарушения на сигурността / защита на данните трябва да бъдат съобщавани на служителя по защита на данните незабавно според изискванията на закона.

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Съгласно Закона за защита на личните данни субектите на данни имат следните индивидуални права във връзка с обработването на личните им данни:

ПРАВО НА ДОСТЪП

Правото на достъп до личните данни, обработвани от “ЕНЕРГБГ”  или от трета страна – от името на “ЕНЕРГБГ”.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Правото да бъдат изменени или изтрити неточни или непълни лични данни.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ

Правото да бъдат окончателно премахнати лични данни.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Правото да поискат от “ЕНЕРГБГ” временно или окончателно да прекрати обработването на всички или някои от личните данни на субекта на данните.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

Правото да получат личните си данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, даващ им възможност личните им данни да бъдат предоставени на друг администратор на данни от самите тях или от “ЕНЕРГБГ”.

Правило: използвайте подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, включително и когато трети страни се занимават с обработването на лични данни от името на “ЕНЕРГБГ”.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Правото на възражение срещу обработването на личните им данни, когато обработването се основава на съображения от обществен интерес или легитимен интерес, или се обработват за целите на директния маркетинг.

ENERGBG DZZD, BG177135346